TRIBINA: GOSPODARENJE OTPADOM SPALJIVANJE OTPADA U KAŠTELANSKOM BAZENU PROBLEM LEĆEVICE

Udruge Savez za Kaštela i KRIZNI EKO KAŠTELANSKI STOŽER organiziraju 17. ožujka 2017.god. (petak) u 19 sati u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću tribinu GOSPODARENJE OTPADOM SPALJIVANJE OTPADA U KAŠTELANSKOM BAZENU PROBLEM LEĆEVICE Izlagatelji: prof. dr. sc. Stanko Uršić i Ante Božić Dođite i informirajte se o ovim iznimno bitnim pitanjima za naš život i život naše djece.

Priopćenje za javnost

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica je projekt kojim će doći do onečišćenja podzemnih voda te bespovratnog uništenja djevičanski netaknute i ekološki očuvane Dalmatinske zagore. 1. Dokazano je da podzemne vode iz užeg područja planiranog centra dolaze na izvor rijeke Jadro nakon 66 dana. Dolaziti će i svaki naredni dan donoseći sa sobom procjedne vode s navedene lokacije. Planirani centar

Istražite lokacije regionalnih centara za otpad!

PRIOPĆENJE Zelena akcija, KEKS i udruge u mreži ‘Zero Waste Hrvatska’ podržavaju najavljena istraživanja kako bi se revidirala sporna lokacija Lećevice (Kladnjice) – centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije na krškom terenu hidrološki povezanom s izvorima pitke vode. Zajedno s lokalnim udrugama Sunce, Krizni Eko Kaštelanski Stožer i Društvo Marjan, Zelena akcija je prilikom javne rasprave o novom Planu gospodarenja

“Preživio sam Vukovar i Ovčaru”, naziv je knjige koju je napisao vukovarski branitelj Vilim Karlović, koju će predstaviti ovog petka 10. veljače, u 19:00h u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću. udruga KEKS je suorganizator ovog događanja. Čast nam je pozvatio sve simpatizere i članove na ovaj događaj. Više o samom događanju na: http://www.solin-live.com/index.php/prezivio-sam-vukovar-i-ovcaru-predstavljanje-knjige-u-dvorcu-vitturi-kastel-luksic/. Poveznica KEKSA kao udruge koja se bavi

Europska komisija je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode uputila dopis u kojem stoji “da će sredstva za nova postrojenja za obradu preostalog otpada, poput spaljivanja ili mehaničko-biološke obrade, biti odobrena samo u ograničenim i dobro opravdanim slučajevima ako ne postoji rizik prekapacitiranosti i ako se u potpunosti poštuju ciljevi hijerarhije otpada”. Očito je da Hrvatska neće moći dobiti novac za

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš korištenja fluorspara (CaF2) kao neopasnog otpada u proizvodnji cementa u postrojenjima Sv. Juraj i Sv. Kajo

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 19. kolovoza 2016. na svojim internet stranicama objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš korištenja fluorspara (CaF2) kao neopasnog otpada u proizvodnji cementa u postrojenjima Sv. Juraj i Sv. Kajo. Pored informacije http://www.mzoip.hr/doc/19082016_-_informacija_o_zahtjevu_za_ocjenu_o_potrebi_procjene_utjecaja_zahvata_na_okolis.pdf ministarstvo je objavilo elborat zaštite okoliša http://www.mzoip.hr/doc/elaborat_zastite_okolisa.PDF. Molimo Javnost i zainteresiranu javnost da svoja mišljenja

Još 22. srpnja 2016. Komisija je prozvala Republiku Hrvatsku da prenese pravila EU-a o otpadu u svoje zakonodsvstvo. Komisija zahtijeva od Hrvatske da u potpunosti uskladi svoje nacionalno pravo s propisima EU-a o otpadu. Okvirnom direktivom o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) nastoje se na najmanju moguću mjeru svesti negativni učinci stvaranja otpada i gospodarenja otpadom na ljudsko zdravlje i okoliš. Direktivom

Plan iz 2016. godine potiče upravo smanjenje količina otpada koji će biti obrađen u CGO, te je samim time ekonomski prihvatljiviji od plana gospodarenja otpadom iz 2015. koji planira prevelike kapacitete za obradu otpada, odnosno čak 60% svih ukupnih količina otpada koji nastaje u HR, a planira povećanje odvojenog prikupljanja za svega 12% u odnosu na današnje količine. Ovakav pristup

Novi plan gospodarnje otpadom podržavaju nevladine udruge,kritiziraju poslodavci i županije. Gosti Lidija Runko Luttenberger,Ljubomir Majdančić. Poslušajte i prosudite sami: http://radio.hrt.hr/prvi-program/aod/novi-plan-gospodarenja-otpadom/167544/